Tiến độ dự án
Cung cấp những hình ảnh tiến độ của dự án đang triển khai
Tài liệu khác
Khu hỗn hợp và một phần làm nhà ở để bán cho CBCS thuộc Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội ( C14 - Bộ ...
Chi tiết căn hộ
Tòa nhà hỗn hợp và một phần làm nhà ở cho CBCS Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân ( HH2 - Bắc Hà).
Thông tin dự án
BCS Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng ( C37 - Bộ Công An).