Dự án HH2 - Bắc Hà

Tòa nhà hỗn hợp và một phần làm nhà ở cho CBCS Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân ( HH2 - Bắc Hà).

Quay lại trang trước